Personel Adayı Kişisel Veri Bilgi Metni

İş bu kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden; grup şirketlerimiz ( Her biri ayrı ayrı veri sorumlusu olarak)

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş

Batıbeton Sanayi A.Ş.,

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.,

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.,

Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.,

Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.

(“Şirket”) tarafından, veri sahiplerinin işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”)  belirtilen hakları konusunda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilendirmenin yapıldığı elektronik ortamda grup şirketlerimizin tümü için iş başvurusu yapılabilmektedir.

 (“Şirket”)  İnsan kaynakları süreçlerinin yönetimi ve personel temini için, https://www.batianadolu.com/insan-kaynaklari/kariyer web sitesi üzerinden, iş başvuruları almakta ve adaylar tarafından yüklenen özgeçmiş bilgilerini işlemektedir. İlgili alanda iş başvurusu ilanı açan şirketlerimize başvuru yapılabilecektir. İşbu aydınlatma metni bu hususta personel adaylarını bilgilendirmek için hazırlanmıştır. ŞİRKET, web sayfası üzerinden elektronik ortamda doğrudan sizlerden aldığı iş başvurularında yer alan kişisel verileri; (Kimlik(Ad-Soyad-Yaş, Doğum Yeri, Tckn, Cinsiyet), İletişim(Adres, telefon, e-posta), Eğitim, Meslek, Askerlik Durumu, )

 • Personel temini ve aday havuzu oluşturulması
 • Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi ve referans araştırması
 • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • İnsan Kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak ve kanunlarda öngörülen işleme şartına dayalı olarak açık rıza hukuki gerekçesine dayanılarak; şirketimiz tarafından işlenebilecek, aynı amaçlar ve hukuki gerekçe ile grup şirketlerimize (Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş, Batıbeton Sanayi A.Ş., Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş., Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş., ASH Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.   )işe alım süreçlerinin yönetimi için hizmet aldığımız iş ortaklarımıza, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlara veya ilgili kamu kurumlarına aktarılabilecektir. Açık rızanızı vermek için bu metnin bulunduğu elektronik ortamda ilgili alandaki kutucuğu işaretleyerek gönder tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Özgeçmiş bilgileriniz arasında Sağlık, Sabıka Kaydı, Dernek/Vakıf üyeliği, Din bilgisi, Siyasi Düşünce gibi özel nitelikli kişisel verilerinize kesinlikle yer verilmemesi gerekir. ŞİRKET web sitesi ve e posta adresi üzerinden aldığı başvurularda bu tür verileri işlememektedir. İş görüşmesine çağrılarak tarafınıza iş başvuru formu doldurtulması veya işe alınmanıza karar verilmesi durumunda sağlık verisi, sendika üyeliği verisi gibi bazı özel nitelikli kişisel verileriniz talep edilebilecek ve bu kapsamda gerekli olduğu ölçüde açık rızanız istenebilecektir. Tarafınızca bildirilecek referanslarınıza ait veriler için her türlü aydınlatma ve gerekli ise açık rıza alma sorumluluğun sizin üzerinizde olduğunu hatırlatırız.

Kanunun 11. Maddesinde belirtilen,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınız ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen ilgili şirket KEP adresine, şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve şirketimiz sistemlerinde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden aşağıda belirtilen e posta adreslerimize veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Ankara Cad. No: 335 Bornova/İzmir adresine iletebilirsiniz. Detaylar için  www.batianadolu.com  web adresimizde yayında olan politikamıza bakabilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

VERİ SORUMLULARI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş Mersis  - 0150000304600010

baticim@baticim.hs03.kep.tr

kvkk@baticim.com.tr

 

Batıbeton Sanayi A.Ş., Mersis  - 0150058493700013

batibetonas@batibetonas.hs03.kep.tr

 kvkk@batibeton.com.tr

 

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş., Mersis  - 0150058494400012

batiliman@batiliman.hs03.kep.tr

kvkk@batiliman.com.tr

 

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Mersis  - 0150001414500012

batisoke@batisoke.hs03.kep.tr

kvkk@batisoke.com.tr

 

Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Mersis  - 0150054287300027

batienerji@batienerjiuretim.hs03.kep.tr

kvkk@batienerji.com.tr

 

Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. Mersis  - 0150055720800014

batienerji@batienerji.hs03.kep.tr

kvkk@batienerji.com.tr

 

Adres: Ankara Cad. No: 335 Bornova/İzmir

www.batianadolu.com

Tel: 0232 478 44 00