Sürdürülebilirlik Odakları

Batı Anadolu Grubu olarak, çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumumuzun sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini önemsiyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği standartlarını en üst seviyede tutarak çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlıyoruz.

Çalışanlarımızın ve ailelerinin nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak,sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek için çaba gösteriyoruz.

Çevresel etkileri en aza indirerek, sürdürülebilir üretim süreçleri ile, hem işyerinde hem de çevresinde sağlıklı bir yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Çalışanlarımızın ve ailelerinin refahını artırmak adına sağlık programları,eğitimler ve sosyal destekler gibi kaynakları harekete geçiriyoruz.

Adil çalışma koşullarının sağlanması ve çalışan gelişiminin desteklenmesi üzerine odaklanıyoruz.

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek için eğitim ve gelişim programları düzenliyoruz.

Bu programlar aracılığıyla, çalışanlarımızın yeteneklerini ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyoruz ve kariyerlerinde ilerlemelerini teşvik ediyoruz.

Aynı zamanda, çalışan temsilcileri ve kurulları aracılığıyla çalışanların seslerini duyurabilecekleri ve katılım sağlayabilecekleri mekanizmaları oluşturuyoruz.

Sadece kendi çalışanlarımızın değil, aynı zamanda toplumun genelinde daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme hedefine katkıda bulunuyoruz.

Ulusal Sanayinin gelişimine katkı sağlamak ve yenilikçilik kültürünü teşvik etmek amacıyla çeşitli alanlarda projeler yürütüyoruz.

Düşük karbonlu çimento ve beton gibi sürdürülebilir ürünler ile çevresel etkimizi azaltmayı ve yeşil ekonomiye geçişi desteklemeyi hedefliyoruz.

Bilgi Teknolojileri ve Veri Güvenliği konularında altyapı yatırımları yapıyor, dijital dönüşümü destekleyen projeler geliştiriyoruz.

İş süreçlerimizi optimize etmek ve verimliliği artırmak için teknolojik yenilikler odağında çalışıyoruz. Bu sayede, işletme süreçlerimizi daha verimli hale getirerek rekabet gücümüzü artırıyor ve sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve iş etiği uyumunu geliştirme yönünde kararlıyız.

Kadınların iş gücüne katılımını artırarak, iş dünyasında daha fazla fırsat eşitliği ve çeşitliliği sağlamayı hedefliyoruz.

İş etiği uyumunu geliştirmek için şeffaflık, dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine dayalı bir iş kültürü oluşturuyoruz.

Çalışanlarımıza etik değerlere ve kurallara uygun davranışlar konusunda eğitimler veriyor ve iş etiği politikalarını güçlendiriyoruz.

Fırsat eşitliğini sağlamak için, işe alım ve terfi süreçlerinde adil ve objektif bir yaklaşım benimsiyoruz, böylece, çalışanlarımızın potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, iş etiği uyumu ve fırsat eşitliği alanlarında attığımız adımlarla, daha adil ve kapsayıcı bir toplumun oluşumuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz.

Çevre dostu teknolojilerin benimsenmesi, enerji ve hammadde kullanımının optimize edilmesi, atık miktarının azaltılması gibi önlemler alarak çevresel etkiyi azaltırken, aynı zamanda çalışanların sosyal haklarını koruyor ve yerel toplulukların refahını artırmayı hedefliyoruz.

Bu çerçevede, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, maden sahalarının rehabilitasyonu gibi alanlarda projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Tedarikçilerimizin performansını değerlendirerek sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlamalarını teşvik ediyoruz.

Batı Anadolu Grubu olarak, sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket ederek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Batı Anadolu Grubu olarak 2053 Sıfır karbon hedefinde kararlıyız.

Sera gazı azaltımı, karbon azaltımı, enerji verimliliği ve biyoçeşitlilik gibi alanlarda çeşitli adımlar atarak bu hedefe katkıda bulunuyoruz.

Fabrikamızdaki üretim süreçlerinde sera gazı emisyonlarını azaltmak için teknolojik yenilikler ve çevre dostu uygulamaları benimsemekteyiz.