CEO Mesajı

Gülant CANDAŞ

CEO (Murahhas Aza)

2023 yılında yürekleri dağlayan deprem felaketi ve süregelen yakın coğrafyamızdaki savaşlar dünya üzerinde yaşayan insanların birbiri üzerinde etki oluşturma şiddetinin ne kadar yüksek olduğunu hepimize gösterdi. Cumhuriyetimizin 100.Yılında, yarım asrı devirmiş Batı Anadolu Grubu olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çeşitli adımlar atmaya başladık. İş operasyonlarımızı yeniden değerlendiriyor, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi alanlarda geliştirmeler yapıyoruz, tedarik zincirimizi sürdürülebilir malzemeler ve tedarikçilerle güçlendirme çabalarına da odaklanıyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırmak, onları teşvik etmek için eğitim programları ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenliyoruz.

Ancak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda daha da ileri gitmek için tüm paydaşlarımız ile entegrasyon ve iş birliği büyük önem taşıyor. Enerji ve kaynak tasarrufu yapmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve sürdürülebilirlikle ilgili en iyi uygulamaları paylaşmak için çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca, çevresel ve toplumsal etkimizi izlemek ve raporlamak için daha şeffaf bir yaklaşım benimsememiz gerektiğine inanıyorum.

Batı Anadolu Grubu olarak, faaliyetlerimize kuruluşumuzdan itibaren önceliklendirdiğimiz samimiyet, birlik, inovasyon ve sürekli geliştirme değerlerimizle; çalışanlarımız, toplumumuz, paydaşlarımız ve çevre odaklı yenilikçi büyüme anlayışımızı temsil eden sürdürülebilirlik ilkelerimizle devam ediyoruz. Ekonomik büyümemizi, insan odaklı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeten, doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, toplumsal fayda amaçlı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren bir anlayışla sürdürüyoruz.

Teknolojik gelişim, Ar-Ge ve inovasyonu sürdürülebilir büyümenin yapı taşı olarak görüyoruz. Faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkilerinin yok edilmesi ya da en aza indirilmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Çevresel sorunların yarattığı potansiyel tehditleri, çevre dostu teknoloji ve ürünlerle sürdürülebilirlik için dönüştürüyoruz.

Dönüşümde odaklandığımız 6 Stratejik önceliğimiz; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlamında, Sağlık ve kaliteli Yaşam (SKA 3), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8), Sanayi İnovasyon ve Altyapı (SKA 9), Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA 10), Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12) ve İklim Eylemi (SKA 13) olarak belirledik.

Paris İklim Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve ülkemizin bu alandaki politika ve taahhütleri doğrultusunda; Topluluğumuzun Sürdürülebilirlik Stratejisi ana kollarından “2053 Sıfır Emisyon” hedefi ve performans hedeflerimizi gerçekleştirmek için azimle sürekli gelişmeye ve dönüştürmeye çalışacağız.

Ancak, Ortak Mirasımız olacak” Dünya “mızı, “İnsan” için Sürdürülebilir kılma çabalarımıza ortak olan, başta Batı Anadolu Grubu çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.